شرح وظایف رئیس اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۵۲۶۳

 
1- نظارت بر صدور احکام : استخدام رسمی، پیمانی وخرید خدمت، تعییرضریب حقوقی، قطعی، انتقال، انتصاب، ترفیع ماموریت، مرخصی، تعلیق و خروج از خدمت کارکنان 

2- نظارت و راهنمایی واحد های کارگزینی شبکه های بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه

3- اجرای قوانین، مقررات، ایین نامه ها و دستور العملهای و بخشنامه های استخدامی، و مقررات انطباقی و...

4- نظارت و کنترل امور بازنشستگی و رفاه و واحدهای کارگزینی و طرح نیروی انسانی 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷