شرح وظایف مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید:۳۶۰۶

   یکی از مدیریت های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه میباشد که عهده دار وظایف و مأموریت های متعددی است. وظایف و مأموریت های این حوزه به طور کلی در دو بخش عمده «مدیریت منابع انسانی» و   «ارائه خدمات پشتیبانی » می باشد.

 در حوزه مدیریت منابع انسانی تعیین و اجرای ضوابط نقل و انتقالی کارکنان،   مدیریت توزیع مناسب نیروی انسانی در واحدهای تابعه، اجرای  صحیح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و استفاده از ظرفیت های این  قانون،  سازماندهی و تعیین تکلیف نیروهای  مراکز واگذار شده به بخش غیر  دولتی  ، مطالعات تطبیقی و احصاء شیوه های قانونی پیمان با فرد (با توجه به  سیاست های کاهش و تعدیل نیروی استخدامی رسمی و استفاده از نیروی های غیر رسمی) استقرار پایگاه اطلاعات نیروی انسانی در قالب توسعه برنامه های نرم افزاری پرسنلی، استخدام و بازنشستگی ، استاندارد سازی  عملیات و ساده سازی مراحل انجام کار، و اجرای برنامه های آموزشی از عمده ترین وظایف و اقدامات این حوزه می باشد. در انجام وظایف مذکور مدیریت امور عمومی دانشگاه زیر نظر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه می نماید.

 در حوزه ارائه خدمات پشتیبانی و امور عمومی واگذاری امور سرویس و  نگهداری تأسیسات برقی، مکانیکی و امور مخابراتی ساختمان های ستاد  دانشگاه  به بخش خصوصی واگذار، تعمیرات و  نگهداری خودروها به  نمایندگی مجاز و بخش خصوصی، واگذاری خدمات نقلیه و سرویس های خودرویی به بخش خصوصی، واگذاری کلیه خدمات نظافت و نگهداشت و تایپ و تکثیر و ... به بخش خصوصی ، مدیریت منابع فیزیکی از جمله ساختمانها، خودروها و ...، مدیریت حفظ و نگهداشت اموال و انبارها و کاهش تصدی گری در حوزه اموال، انجام خدمات مربوط به امور قراردادها و مناقصات در کلیه واحدهای تابعه، خرید و تجهیزات و پشتیبانی کلیه واحدهای تابعه از نظر مواد و تجهیزات مورد نیاز ، همکاری در جهت راه اندازی واحدهای جدید التاسیس و ... از اهم وظایف در این حوزه می باشد.

در انجام وظایف مذکور، مدیریت امور عمومی و دانشگاه زیر نظر مدیریت امور عمومی وزارت متبوع انجام وظیفه می نماید.

با توجه به مطالب پیشگفت، می توان بیان داشت که این مدیریت تنها حوزه ای از دانشگاه است که مستقیما زیر نظر دو حوزه مدیریتی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید و بالطبع حوزه فعالیتی آن وسیع می باشد.

 در حال حاضر حوزه مدیریت امور عمومی دانشگاه دارای 3 اداره کارگزینی، تدارکات و خدمات بوده که عهده دار وظایف متنوع یاد شده می باشند

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۳۹۷