ارزشیابی سمینار دانش ژوهی

ارزشیابی سمینار دانش پژوهی
 • 0
 • دانش پژوهی : ریشه ها، مبانی و مفاهیم پایه جناب آقای دکتر شهرام یزدانی*ذکر نقاط قوت و ضعف
  1
 • ارزیابی دانش پژوهی آموزشی . سخنران سرکارخانم میرحسینی*ذکر نقاط قوت و ضعف
  2
 • دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقا سخنران : سرکار خانم دکتر حسینی*ذکر نقاط قوت و ضعف
  3
 • راهکارهای ترویج دانش پژوهی آموزشی سخنران سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز*ذکر نقاط قوت و ضعف
  4