ارزشیابی همایش سراسری آموزشی پزشکی مبتنی بر توانمندی

درخواست صدور گواهی همایش سراسری آموزشی پزشکی مبتنی بر توانمندی
 • 0
 • !! توجه!! میزان دقت و صداقت شما در تکمیل این فرم ، الویت اول برنامه های آتی خواهد بود....
  1
 • اطلاعات شخصی
  2
 • تکمیل این بخش صرفا جهت صدور گواهی می‌باشد.
  3
 • 4
 • نام و نام خانوادگی*
  5
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  6
 • سابقه تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  0-5سال
  6-10سال
  بالای 11 سال
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • سوالات ارزشیابی
  9
 • آیا موضوع بحث،برای ارائه مجازی مناسب است؟*
  10
 • آیا ارائه دهنده بحث اطلاعات کافی و تخصص لازم را دارا بود؟*
  11
 • آیا تصویر و صدا مناسب بود؟*
  12
 • آیا محتوای سخنرانی با زمان برنامه مطابقت داشت؟*
  13
 • آیا توالی مناسب و منطقی مطالب رعایت شد؟*
  14
 • آیا امکان مشارکت شنوندگان دربحث ها فراهم شد؟*
  15
 • آیا ارائه دهنده ،به موضوع ، روش های ارائه و فضای مجازی تسلط کافی داشت؟*
  16
 • افزایش د انش خود در اثر شرکت در این کارگاه را چگونه توصیف کنید؟*
  17
 • آیابرنامه به اهداف از قبل تعیین شده رسید؟*
  18
 • 19