منتخبین دانشگاهی

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری

۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۰ کد : ۳۵۵۹ اخبار اسلایدی

رتبه مکتسبه

صاحبان فرآیند

عنوان فرآیند

حیطه

 

منتخب اول دانشگاهی

دکترنازی نجات   

مریم ابراهیم آبادی

 

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی " مراقبت حمایتی نیاز محور" در کارآموزیهای پرستاری انکولوژی وتسکینی: روزآمد کردن آموزش بالینی در راستای مراقبت کل نگر

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

منتخب اول دانشگاهی

مهرنوش قائم مقامی

دکترمهتاب عطارها

دکترکتایون وکیلیان

دکترزهره عنبری

دکترفرشته نارنجی

فاطمه شعبانی

ارتقاء اثربخشی آموزشی با تدریس به روش یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) در واحد فیزیوپاتولوژی(2) دانشجویان کارشناسی مامایی

 

یاددهی و یادگیری

منتخب دوم دانشگاهی

دکترمهتاب عطارها

  مهرنوش قائم مقامی

 

روش تدریس کار در گروهای کوچک و ارتقاء فرآیند یاددهی-یادگیری دانشجویان کارشناسی مامایی در واحد درسی فیزیوپاتولوژی

منتخب سوم دانشگاهی

فاطمه مهرابی

 

استفاده از روش جیگ ساو و  TBL  در کارآموزی بالینی  نورولوژی دانشجویان پرستاری در راستای تربیت سرمایه انسانی مهارت محور

منتخب اول دانشگاهی

دکتر زهره عنبری

دکتر مهسا بهروزیان 

دکتربهمن صادقی

دکتر ابراهیم عبداله پور

دکتر مهدی اصغری

فاطمه رفیعی

طراحی، اجرا و ارزشیابی پورت فولیو به عنوان ابزار ارزیابی دوره کارآموزی بهداشت ویژه دانشجویان دوره پزشکی عمومی با رویکرد آموزش پزشکی پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی اراک

ارزشیابی آموزشی

منتخب دوم دانشگاهی

دکترکتایون وکیلیان 

دکترفرشته نارنجی

 دکتر مهتاب عطارها

دکترنعیمه ترکستانی

معصومه داود ابادی

دکترزهره عنبری

مهرنوش قائم مقامی

طراحی ، اجرا و ارزشیابی لاگ بوگ مهارت های مشاوره ای در دانشجویان ارشد مشاوره در مامائی

منتخب اول دانشگاهی

دکتر جواد قنادزاده                       دکتر رضا درویشی                  

دکتر علی کولیوند                         دکتر بهروز کریمی                      

 دکتر سید حامد میرحسینی            

مهندس محمد صادق رجایی            

دکتر محسن شمسی                  

ارتقاء کیفی برنامه کاراموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  به منظور افزایش توانمندی های آموزشی-پژوهشی دانشجویان مطابق با  نیازهای واقعی سیستم های بهداشتی درمانی کشور: آموزش پاسخگو 

 

مدیریت و رهبری آموزشی

منتخب دوم دانشگاهی

اکرم بیاتی

دکتر محسن شمسی

دکتر مرتضی غریبی

ادغام اخلاق حرفه ای در تدریس درس نشانه شناسی و معاینات بالینی دانشجویان رشته هوشبری

 

منتخب اول دانشگاهی

دکتر نسرین روزبهانی                        دکتر علیرضا کمالی

دکترمریم  شکرپور                مهندس شاهین صارمی

کبری علی آبادی

رضوان آزاد                                 مژگان نظام الدین                 مجتبی  احمدوند

کوثردزفولیان

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی ترکیبی(مجازی-حضوری) دستیاران: برنامه ای در جهت ارتقا یادگیری با کمک از سامانه یادگیری الکترونیک

 

یادگیری الکترونیکی

 

 

 


نظر شما :