مدیریت

*- مشخصات فردی :

 

نام و نام خانوادگی : دکتر نسرین روزبهانی

 

شماره تلفن : 34173461-086

آدرس ایمیل :roozbahani@arakmu.ac.ir

 

 

*سمتهای اجرایی 

 •  عضو کمیته پژوهش در آموزش دفتر توسعه دانشکده های بهداشت و توانبخشی

تاریخ شروع مسئولیت:17/9/93   تاریخ خاتمه: ادامه دارد

 

 • عضو کمیته ارزیابی و اعتبار بخشی آزمون های دانشگاه علوم پزشکی اراک 

تاریخ شروع مسئولیت:28/5/93   تاریخ خاتمه: ادامه دارد

 

 • عضو گروه تخصصی آب کمیته پژوهشی" کاهش آلودگی زیست محیطی شهر اراک" 

تاریخ شروع مسئولیت:17/4/93   تاریخ خاتمه: ادامه دارد

 

 • مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده بهداشت و توانبخشی 

تاریخ شروع مسئولیت:24/6/92   تاریخ خاتمه: ادامه دارد

 

 •  مسئول آزمایشگاه رسانه های آموزشی دانشکده بهداشت 

تاریخ شروع مسئولیت:31/4/92   تاریخ خاتمه: ادامه دارد

 

 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

تاریخ شروع مسئولیت:15/10/92   تاریخ خاتمه: ادامه دارد

 

 • استاد مشاوره تحصیلی دانشجویان ارشد آموزش بهداشت مهر 92 و دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی 93

 

 • مدیر گروه مامایی   تاریخ شروع مسئولیت:19/9/85   تاریخ خاتمه: تیر 88

 

 •  مدیر اجرائی مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

تاریخ شروع مسئولیت:21/1/84   تاریخ خاتمه: اسفند 87

 

 • عضو کمیته تجمیع مقالات دانشگاه علوم پزشکی اراک

تاریخ شروع مسئولیت:17/4/87   تاریخ خاتمه: ادامه دارد.

 

 • عضو کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تاریخ شروع مسئولیت:16/8/86  

 

 • عضو کمیته فنی آموزش در برنامه کشوری مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران دانشگاه علوم پزشکی اراک 

تاریخ شروع مسئولیت:16/10/85 

 

 •  مسئول آموزش بالینی ماما یی    

تاریخ شروع مسئولیت:28/10/83   تاریخ خاتمه: 19/9/8

 

 • عضو شورای آموزشی 

تاریخ شروع مسئولیت:30/10/83   تاریخ خاتمه: ادامه دارد.

 

 •  عضو شورای پژوهشی

تاریخ شروع مسئولیت:14/8/82   تاریخ خاتمه: ادامه دارد.

 

 • استاد راهنمای دانشجویان 

تاریخ شروع مسئولیت 1381  تاریخ خاتمه: ادامه دارد.

 

 • عضو هئیت تحریریه مجله صابرین دانشکده پرستاری و مامایی اراک

 

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمدیریت

تعداد بازدید:۹۴۳