مدیریت

تعداد بازدید:۱۸۱۶

سرپرست مرکز:

دکتر داود حکمت پو 

 رشته

دکترای تخصصی پرستاری 

مرتبه علمی

استاد 

شرح وظایف :

 

1-هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه

2-سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3-هدایت، اجراء و نظارت بر روش های نوین آموزشی و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

4- سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی ویادگیری

5- هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمونها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

7- سازماندهی و نظارت بر فرایندهای شناسایی ،جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8- هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر طرح های پژوهش در آموزش

9-هدایت، اجراء ونظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10- هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

11- نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12- ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه

13- ارائه مشاوره، همکاری و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14-شرکت در جلسات، شوراها و کمیته ها براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشی

 

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مدیریت