اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۲۵۵۴

 

 

دکتر زهره عنبری

حوزه فعالیت

عضو هیأت علمی

تحصیلات

دکترای تخصصی 

رشته

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس

086-34173502

 

 

 

 


 

               

حوزه فعالیت 

 

 دکتر مهسا شکور                  

 عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان

تحصیلات

دکترای تخصصی

رشته    

آموزش پزشکی 

تلفن تماس

086-34173391

 

 

 

 

 

دکتر سعید امینی 

حوزه فعالیت

عضو هیئت علمی

تحصیلات

دکترای تخصصی

رشته

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس

086-34173502

 

 

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی اعضای هیات علمی