بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

اهم دستاوردهای در راستای این بسته به شرح ذیل می باشد:

کسب مجوز ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی اراک در ارتباط با توسعه دانش مرتبط با آلاینده های  صنعتی و انجام اقدامات در راستای پیاده سازی ماموریت ویژه به شرح ذیل :

تهیه سند مرجعیت علمی دانشگاه

تدوین نقشه راه مرجعیت علمی

بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف

انجام طرح های تحقیقاتی و چاپ مقالات مرتبط

توسعه رشته جدید مرتبط

 حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های مرتبط با آلاینده های صنعتی به شرح ذیل:

تعداد پروپوزال های تصویب شده در شورای آموزشی مرتبط با آلاینده ها 31 طرح

تعداد پروپوزال های تصویب شده در شورای آموزشی مرتبط با سرطان ها 17 طرح

تعداد پروپوزال های تصویب شده در شورای آموزشی مرتبط با طب سنتی 1 طرح

تعداد بازدید:۴۴۱