بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

 

 

 

مسئول بسته 

دکتر مرتضی غریبی 

 رشته : دکتری تخصصی طب اورژانس 

مرتبه علمی : استادیار 

 

 

کارشناس بسته 

 

 

شرح وظایف 

کلید واژه ها: طرح تحولبسته نسل سوم

تعداد بازدید:۵۱۶