بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

اهم دستاوردهای در راستای این بسته به شرح ذیل می باشد:

بومی سازی و تدوین استانداردهای دانشگاه کارآفرین

طراحی مدل شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش عالی سلامت

طراحی مدل جامع بومی درآمدزایی دانشگاه علوم پزشکی

ارائه راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها

برگزاری کارگاه

تجاری سازی، کارگاه مدل کسب کار، کارگاه ثبت اختراع، کارگاه ثبت مالکیت فکری و آشنایی با شرکتهای دانش بنیان

استخراج برنامه‌های آموزشی تولید محورمبتنی بر نیازهای کشور

برگزاری استارت آپ سلامت

تعداد بازدید:۴۶۱