بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

ارسال الویت های تدوین راهنماهای بالینی (نظر سنجی و جمع آوری از گروههای آموزشی)

شناسایی و تامین عرصه های آموزشی مبتنی بر جامعه و گزارش اقدامات انجام یافته

برآورد نیازهای دانشگاهی به آموزشهای مهارتی و حرفه ای و نیروی انسانی 

اقدامات انجام شده برای بهینه سازی فیلدهای آموزشی با توجه به مراکز در دسترس در جهت تسهیل آموزش جامعه نگر

بازنگری کاریکولوم های و برنامه های درسی،

فراهم سازی فیلدها و عرصه های جامعه محور آموزش دانشجو 

برگزاری کارگاه تدوین و بومی سازی گایدلاین برای اساتید

انعقاد تفاهم نامه سالیانه مابین معاونت آموزشی و بهداشتی دانشگاه

جمع آوری نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان با همکاری معاونت های دانشگاه

راه اندازی مرکز آموزش پاسخگوی استاندارد (از اهداف پیش رو برای سال آتی)

تعداد بازدید:۴۷۳