بسته آمایش سرزمینی، مآموریتگرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

تشکیل دبیرخانه

برگزاری جلسات هم اندیشی با همه دانشگاه های منطقه

اراِه پیشنهادات اجرایی در راستای اجرای بسته مورد نظر

تهیه پیش نویس آئین نامه های اجرایی مورد نیاز

ماموریت محور نمودن مناطق آمایشی

گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در کشور

احصاء و استقرار زیرساخت های لازم برای تحقق ماموریت های ویژه در سطح کلان مناطق آمایشی

تدوین برنامه روشنی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین در توسعه آمایشی منطقه

افزایش تعداد دانشجو با توجه به نیاز منطقه

افزایش رشته های تحصیلی

برنامه ریزی جهت افزایش درصد پذیرش دانشجویان بومی و منطقه ای

برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء آموزش های مهارتی و حرفه ای

  تلاش و برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه آموزش

تعداد بازدید:۳۷۰