بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

اهم دستاوردهای در راستای این بسته به شرح ذیل می باشد:

تهیه معرفی دانشگاه به زبان بین اللملی

قرار دادن کریکولوم و محتوای ترجمه شده در سامانه Education Iran

بارگذاری حدود 50 برنامه آموزشی در سامانه مذکور

معرفی تمامی دانشکده ها، تسهیلات و امکانات موجود در دانشگاه به زبان بین اللملی

تهیه آلبوم عکس و بارگذاری در سامانه مذکور

تعداد بازدید:۵۰۸