بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

مسؤل بسته 

دکتر محمد بیات 

 رشته :دکتری تخصصی علوم تشریحی 

مرتبه علمی  : استادیار

کارشناس بسته 

مهندس شاهین صارمی 

شرح وظایف

کلید واژه ها: طرح تحولآموزش مجازی

تعداد بازدید:۵۴۹