بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی

مسؤل بسته اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی                                                                                                                            مسئول بسته اعتبار بخشی موسسات بیمارستانی 

                                                                                                                                                                       

دکترزهره عنبری                                                                                                                                                                               دکتر سعید امینی 

 رشته : دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی                                                                                                                رشته : دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی 

مرتبه علمی  : دانشیار                                                                                                                                                                    مرتبه علمی : استادیار 

کارشناس بسته                                                                                                                                                                             کارشناس بسته 

خانم مژگان نظام الدینی                                                                                                                                            

شرح وظایف                                                                                                                                                                                 شرح وظایف 

کلید واژه ها: اعتبار بخشی بیمارستانیاعتبار بخشی موسسه ای

تعداد بازدید:۴۲۰