معرفی توانمندی اساتید

اهداف                                                                                                                                                                                        

آشنا نمودن اعضای هیأت‌علمی با قوانین و مقررات دانشگاهی

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه یاددهی- یادگیری

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی 

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

ایجاد زمینه رشد مداوم حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی

 

تعداد بازدید:۴۵۹