معرفی توانمندی اساتید

تعداد بازدید:۱۰۹۴

 

 

 

  

مسئول واحد: دکتر مهسا شکور

رشته: دکترای آموزش پزشکی 

مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                                                 

 

کارشناس واحد:

   زهرا میرزایی 

                                                                     

 

شرح وظایف                                                                                                                                                                                        

آشنا نمودن اعضای هیأت‌علمی با قوانین و مقررات دانشگاهی

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه یاددهی- یادگیری

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی 

ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک

ایجاد زمینه رشد مداوم حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی

 

کلید واژه ها: توانمندسازی معرفی