درخواست صدور گواهی کارگاه های برگزار شده

تعداد بازدید:۲۷۴۹

کارگاه های برگزار شده در  شش ماهه  دوم سال 1398

ارزشیابی کارگاه آموزشی ارزیابی آزمون ها( دکتر زهره عنبری)

ارزشیابی کارگاه آموزشی طرح درس( دکتر مهسا شکور)

ارزشیابی همایش سراسری آموزش مبتنی بر توانمندی 98/8/22

ارزشیابی کارگاه آموزشی بازخورد ( دکتر فریبا حقانی)

ارزشیابی کارگاه آموزشی روش تدریس مبتنی بر حل مسئله( دکترلیلا بذرافکن)

 

 

کارگاه های برگزار شده در  شش ماهه اول سال 1398

ارزشیابی کارگاه  آموزش مجازی نوید ( دکتر نسرین روزبهانی)

ارزشیابی کارگاه آموزشی مبانی و روش تدریس مهارت استدلال بالینی( دکتر مهسا شکور)

ارزشیابی کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ( دکتر محسن فدوی)

ارزشیابی کارگاه آموزشی روش تدریس بالینی

ارزشیابی سمینار مجازی دانش پژوهی ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) 

ارزشیابی کارگاه آموزشی نحوه ارائه فرآیند در جشنواره شهید مطهری

ارزشیابی کارگاه نحوه طراحی چک لیست ها ( مجازی )

کارگاه های برگزار شده در  شش ماهه دوم سال 1397

استاندارد سازی سوالات ( دکتر زهره عنبری- دکتر رحمت اله جدیدی)

تدوین و بومی سازی گایدلاین های بالینی (دکتر آرمین شیروانی)

استدلال بالینی ( دکتر مهسا شکور) - دریافت گواهی از سامانه آموزش مداوم 

-آموزش مجازی ( سامانه نوید) دکتر نسرین روزبهانی 

تکنولوژی آموزشی (دکتر مهسا شکور) - دریافت گواهی از سامانه آموزش مداوم 

روش های تدریس نوین اجتماعی ( دکتر مهسا شکور)- دریافت گواهی از سامانه آموزش مداوم 

پزشکی مبتنی بر شواهد ( دکتر بابک عشرتی) 

تجاری سازی فناوری( دکتر مرتضی غریبی)

 

کارگاه های برگزار شده در تابستان 97

- کارگاه ارزیابی دانشجو (مدرس: دکتر عربشاهی)

- کارگاه استانداردهای ژورنال کلاب ( مدرس: دکتر جدیدی)

- کارگاه کاربرد رسانه در آموزش ( مدرس: دکتر شاه‌حسینی)

- کارگاه اخلاق حرفه ای ( مدرس: دکتر فدوی)

- کارگاه مبانی و روش تدریس مهارت استدلال بالینی ( مدرس: دکتر شکور)

کلید واژه ها: گواهی توانمندسازی