معرفی واحد برنامه ریزی درسی

معرفی واحد برنامه ریزی درسی:

وظیفه عمده مراکز توسعه آموزشی ، ارزیابی نظامند (سیستماتیک) و ارتقای برنامه درسی و مطالعاتی دانشجویان در دانشگاه با توجه به نیازها و نظام ارائه خدمات بهداشتی،درمانی در سطح کشور است. نحوه طراحی و شرایط و ضوابط اجرایی برنامه ریزی آموزشی بستگی به کمیت و کیفیت عناصر و شرایط موجود در آن سطح دارد. بطور کلی برنامه ریزی آموزشی بصورت متمرکز و غیر متمرکز قابل اجرا است.

 *اهم اقدامات کمیته برنامه ریزی آموزشی به شرح ذیل می باشد :

1. تدوین موارد نه گانه طرح درس و فرمت ارائه طرح درس

2. طراحی چک لیست ارزشیابی طرح درس

3. بررسی طرح درس های گروه های مختلف آموزشی و بازخورد به اعضای محترم هیئت علمی

4. بررسی Log Book گروههای آموزشی

5 . اصلاح و بازنگری کوریکلوم

 

 

تعداد بازدید:۳۳۸