معرفی واحد دانش پژوهی آموزشی

تعداد بازدید:۶۷۰

 

دبیرخانه دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طی چند سال گذشته کوشیده است در جهت بسط مفهوم دانش پژوهی و فعالیت­های دانش پژوهی فعال باشد. در نتیجه رسیدگی و بررسی فعالیت­های دانش پژوهی اعضای هیات علمی دانشگاه یکی از وظایف اصلی این واحد را شکل می­دهد.

از آنجا که فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده ای از فعالیتهای اعضای هیأت علمی را تشکیل می دهند، ضروری است تلاش و کوشش ایشان در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزش گذاری شود. فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهی) انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه های جدید است.جایگاه و اهمیت این نوع فعالیتها در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمایت از این نوع فعالیتها از رسالتهای اصلی هر نظام آکادمیک می باشد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه بررسی و کارشناسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، و ارایه گزارش به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی دانشگاهی، ارائه پیشنهاد در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه،اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه و  مدیریت فعالیتهای نوآورانه انجام وظیفه می نماید.

 

 

کلید واژه ها: دانش پژوهی معرفی