اعضای کمیته دانش پژوهی آموزشی

 

1

جناب آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی 

 

رئیس کمیته

2

جناب آقای  دکتر داود حکمت پو 

دبیر کمیته

 

3

سرکار خانم دکتر زهره عنبری

 

عضو کمیته

4

سرکار خانم دکتر محبوبه خورسندی

 

عضو کمیته

5

سرکار خانم دکترمهسا شکور

 

عضو کمیته

کلید واژه ها: دانش پژوهیاعضای کمیته

تعداد بازدید:۶۰۳