معرفی کمیته دانشجویی

تعداد بازدید:۱۳۲۳

                   

مسئول کمیته دانشجویی: دکتر مهرک منتظران

رشته : دکتری تخصصی بیماری های داخلی

 

کارشناس کمیته دانشجویی:  زهرا میرزایی

 

دبیر کمیته دانشجویی: سینا یوسفیان- دانشجوی رشته پزشکی

 

 

 

جانشین کمیته دانشجویی: محمد جواد نجفی- دانشجوی رشته پزشکی

 

 

شرح وظایف : 

این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان، بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی، ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی و بستر سازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی به فعالیت خود ادامه دهد.

 

کلید واژه ها: کمیته دانشجوئی معرفی