کارشناسان

 

 

                     مژگان نظام الدینی

وضعیت استخدامی

رسمی

حوزه فعالیت

کارشناس ارزشیابی

تحصیلات

کارشناسی

رشته

زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن تماس

4173641-0861

پست الکترونیکی

nezameddinmozhgan@yahoo.com

 
   

 

              شاهین صارمی

وضعیت استخدامی

قراردادی           

حوزه فعالیت

کارشناس  مسئول مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

رشته

کامپیوتر

تلفن تماس

4173641-0861

پست الکترونیکی

hsa1358@yahoo.com

 

 

                      رضوان آزاد

وضعیت استخدامی

قراردادی      

حوزه فعالیت

کارشناس  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تحصیلات

کارشناسی ارشد

رشته

آموزش پزشکی

تلفن تماس

34173641-086

پست الکترونیکی

edcarak@gmail.com

 

 

                              نیلوفر حلت آبادی

وضعیت استخدامی

طرح

حوزه فعالیت

کارشناس دفتراستعداد های درخشان

تحصیلات

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی

تلفن تماس

086-34173391

پست الکترونیکی

nilmirmajd@gmail.com

 

                               زهرا میرزایی

وضعیت استخدامی

طرح

حوزه فعالیت

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تحصیلات

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی

تلفن تماس

34173641-0861

پست الکترونیکی

 

 

                      ریحانه هاشمی فرد

وضعیت استخدامی

طرح             

حوزه فعالیت

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی          

تحصیلات

کارشناسی

رشته

مامایی

تلفن تماس

34173641-0861

پست الکترونیکی

 

 

تعداد بازدید:۷۳۲