دانشکده پیراپزشکی

تعداد بازدید:۸۰۶

                                                                                 

                              نام مسئول  EDO: سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی 

دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده اند.هدف کلی این دفاتر، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی به شرح زیر می باشد:

  ♦ تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه وظایف معلمی آنان

  ♦ بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف

   ♦ بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیات علمی و دانشجویان

   ♦ هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

   ♦ جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

هدایت و حمایت علمی و فنی در زمینه های:

برنامه ریزی آموزشی

      ♦ انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

      ♦ تدوین course plan

      ♦ نظارت بر تدوین Lesson Plan

ارزشیابی

      ♦ ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود

      ♦ بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو

      ♦ ارزشیابی اعضای هیات علمی

      ♦ ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد

      ♦ آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش

      ♦ برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

     ♦ اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

پژوهش در آموزش

      ♦ مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

      ♦ مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش

تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و موثر آموزشی

      ♦ بررسی روش های فعلی مورد استفاده

      ♦ مشارکت در آموزش روش های نوین

 

برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

 

کلید واژه ها: دفاتر توسعه دانشکده پیراپزشکی