بیمارستانها

لیست مسئولین:

جناب آقای دکتر علیرضا کمالی- مسئول محترم EDO بیمارستان ولیعصر

سرکار خانم دکترنوشین  سجادی- مسئول محترم EDO بیمارستان امیرکبیر

سرکار خانم دکتر مهشید ناصر- مسئول محترم EDO بیمارستان امیرالمومنین

سرکار خانم دکتر عفت مشهدی - مسئول محترم EDO بیمارستان خوانساری

سرکار خانم دکتر مریم شکرپور - مسئول محترم EDO بیمارستان طالقانی

تعداد بازدید:۳۴۸