بیمارستانها

تعداد بازدید:۷۴۵

لیست مسئولین:

جناب آقای دکتر مهدی بختیار- مسئول محترم EDO بیمارستان امیرالمومنین 

جناب آقای دکتر آیدین شاکری - مسئول محترم EDO بیمارستان ولیعصر

سرکار خانم دکتر  افسانه آخوندزاده - مسئول محترم EDO بیمارستان امیرکبیر

جناب آقای دکتر ساسان یعقو بی- مسئول محترم EDO بیمارستان خوانساری

سرکار خانم دکتر سپیده اشرفی  - مسئول محترم EDO بیمارستان طالقانی

کلید واژه ها: دفتر توسعه بیمارستان های آموزشی