مسئولین کمیته مشورتی

مسئول

نام و نام خانوادگی

سمت

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی  (مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)

کارشناس 

نام و نام خانوادگی

سمت

سرکار خانم  ریحانه هاشمی   (کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)

 

تعداد بازدید:۲۳۹