مسئولین توانمند سازی اساتید

 مسئول

  

 نام و نام خانوادگی 

سمت 

سرکار خانم دکتر مهسا شکور  (عضو محترم هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)

                                                                                  


شماره داخلی: 300

کارشناس 

  

 نام و نام خانوادگی 

سمت 

سرکار خانم زهرا میرزایی  (کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)

 

تلفن مستقیم : 34173641                                                                                     

تعداد بازدید:۱۷۲