مسئولین آموزش مجازی

مسئولین کمیته مشورتی

 

مسئول

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای دکتر داود حکمت پو  (مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)

کارشناس 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای شاهین صارمی   (کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)
تعداد بازدید:۴۲۷