معرفی اعضا

                                                                                                                                                        

 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

 

1

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی

مسول کمیته

مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

2

سرکار خانم دکتر زهره عنبری

 

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

3

سرکار خانم دکتر کتایون وکیلیان

 

مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی

4

جناب آقای دکتر رحمت اله جدیدی

 

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

5

جناب آقای دکتر مجتبی دیده دار

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

6

جناب آقای دکتر محسن شمسی

 

معاونت آموزش و تحقیقات دانشکده بهداشت

7

جناب آقای دکتر نادر زرین فر

 

مدیر گروه عفونی دانشکده پزشکی

8

جناب آقای دکتر مهرزاد شاددل

 

عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

9

سرکار خانم دکترمهسا شکور

 

عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

10

جناب آقای عبدالرضا یاوری

 

عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی

11

سرکار خانم نازنین امینی

 

عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

12

سرکار خانم رضوان آزاد

 

دبیر کمیته

         

 

تعداد بازدید:۲۹۲