کمیته اجرایی


کمیته اجرایی

  

دبیر اجرایی

جناب آقای مهندس شاهین صارمی

کارشناس کمیته اجرایی و توانمند سازی

سرکار خانم زهرا میرزایی

کارشناس کمیته اجرایی

سرکار خانم رضوان آزاد

کارشناس کمیته اجرایی

سرکار خانم نیلوفر حلت آبادی

 

تعداد بازدید:۲۶۲