ارزشیابی همایش

ارزشیابی همایش سراسری مجازی برنامه ریزی درسی در اموزش علوم پزشکی 

ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان محترم در اولین همایش مجازی سراسری  برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی ، خواهشمند است به منظور انجام ارزشیابی  برنامه های همایش به صورت مجزا کلیک فرمایید 

 

برنامه ریزی درسی در هزاره سوم  - سرکارخانم دکتر شعله بیگدلی 

 

تدوین اهداف در آموزش علوم پزشکی - سرکارخانم دکتر لیلا بذرافکن 

 

 

نیازسنجی پاسخگو در آموزش علوم پزشکی- سرکارخانم دکتر مهسا شکور 

 

نگاهی آشکار به کوریکولوم پنهان - جناب آقای دکتر یداله زارع زاده 

 

ارزشیابی برنامه: چرا اعتباربخشی؟- دکترفخرالسادت حسینی

 

مقدمه ای بر مدل آموزش بالینی - دکتر وحید عشوریون 

 

تعداد بازدید:۱۸۰۲