اعضای دبیرخانه طرح تحول

دکتر علی آرش انوشیروانی

 

رئیس دبیرخانه

دکتر نسرین روزبهانی

 

دبیر دبیرخانه

مهندس شاهین صارمی

مسئول اجرایی دبیرخانه

 

تعداد بازدید:۱۱۰