ماموریت ویژه

توسعه دانش مرتبط با آلایند ه های صنعتی 

 

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی و راه اندازی مرکز آموزش های مجازی علوم پزشکی در منطقه 

کلید واژه ها: طرح تحولماموریت ویژه

تعداد بازدید:۱۱۲