اعضای شورای پژوهش در اموزش

اعضا شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1398

 

 

نام و نام خانوادگی

پست اجرایی

سمت

 1.  

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

معاون آموزش

رئیس شورا

 1.  

دکتر داود حکمت پو

مدیر EDC

نایب رئیس شورا

 1.  

دکتر مجید طاهری

EDC

دبیر و عضو شورا

 1.  

دکتر مهسا شکور

عضو هیات علمی EDC

عضو شورا

 1.  

دکتر مجتبی هاشمی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

دکتر محمد بیات

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

دکتر مهدی بختیار

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

دکتر رحمت اله مرادزاده

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر فخرالدین کیانی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر آیدین شاکری

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر ناصر سعیدی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر فردین فرجی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر علی اصغر فرازی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر مهران اعظمی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر حسام الدین مدیر

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر مهران شایگان

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر ابوالفضل جوکار

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر مجتبی بیانی

عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر جواد جواهری

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر فرهاد وحید

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر بهروز کریمی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت

عضو شورا

 1.  

جناب آقای دکتر سعید امینی

عضو هیات علمی EDC

عضو شورا

 1.  

سرکار خانم دکتر پگاه محقق

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

عضو شورا

 1.  

سرکار خانم دکتر فاطمه قهرمانی

عضو هیات علمی دانشکده پیرا پزشکی

عضو شورا

 

 

کلید واژه ها: پژوهش در آموزششورا

تعداد بازدید:۹۲