مطالب مرتبط با کلید واژه " اساتید "معرفی واحد ارزشیابی

  کارشناس مسئول ارزشیابی :مژگان نظام الدینی   شرح وظایف: ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام ...