مطالب مرتبط با کلید واژه " توانمندسازی "


معرفی توانمندی اساتید

       مسئول واحد: دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                          ...

برنامه کارگاه ها

  برنامه شش ماهه دوم 98      برنامه شش ماهه اول 98        برنامه شش ماهه دوم 97

ثبت نام در کارگاه

ثبت نام شرکت درکارگاه ارزیابی آزمون ها نام مدرس:دکتر زهره عنبری مورخ سه شنبه 23 مهر ماه 98  ساعت 13:00 الی 15 مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)     ثبت نام شرکت درکارگاه طرح درس نام مدرس:دکتر مهسا شکور مورخ : چهار شنبه 1 آبان ماه 98  ساعت 13:00 ...