مطالب مرتبط با کلید واژه

توانمندسازیمعرفی توانمندی اساتید

         مسئول واحد: دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                          ...

برنامه کارگاه ها

  برنامه شش ماهه دوم 98      برنامه شش ماهه اول 98        برنامه شش ماهه دوم 97

درخواست صدور گواهی کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده در  شش ماهه  دوم سال 1398 ارزشیابی کارگاه آموزشی ارزیابی آزمون ها( دکتر زهره عنبری) ارزشیابی کارگاه آموزشی طرح درس( دکتر مهسا شکور) ارزشیابی همایش سراسری آموزش مبتنی بر توانمندی 98/8/22 ارزشیابی کارگاه آموزشی بازخورد ( دکتر فریبا حقانی) ارزشیابی کارگاه آموزشی روش ...

ثبت نام در کارگاه

ثبت نام شرکت درکارگاه ارزیابی آزمون ها نام مدرس:دکتر زهره عنبری مورخ سه شنبه 23 مهر ماه 98  ساعت 13:00 الی 15 مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)     ثبت نام شرکت درکارگاه طرح درس نام مدرس:دکتر مهسا شکور مورخ : چهار شنبه 1 آبان ماه 98  ساعت 13:00 ...