مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی

    دکتر زهره عنبری حوزه فعالیت عضو هیأت علمی تحصیلات دکترای تخصصی  رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تلفن تماس 086-34173502                           حوزه فعالیت     دکتر مهسا شکور                    عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان تحصیلات دکترای تخصصی رشته     آموزش پزشکی  تلفن ...