مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره شهید مطهری


معرفی جشنواره شهیدمطهری

                    جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی ...

آیین نامه و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه سیزدهمین  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری      راهنما راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری شیوه نامه داوری  جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک      فرم ها فرم ارسال خلاصه فرآیند  جشنواره آموزشی شهید مطهری فرم تاییدیه فرآیند