مطالب مرتبط با کلید واژه

قوانین و آئین نامه ها


آیین نامه و دستور العمل های استعداد درخشان

آیین نامه استعدادهای درخشان آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی آیین نامه اجرایی موضوع 5 جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب

قوانین و آئین نامه ها مرکز مطالعات

قوانین و آئین نامه مرتبط با جشنواره مطهری    قوانین و آئین نامه مرتبط دانش پژوهی آموزشی    قوانین و آئین نامه های مرتبط با برنامه ریزی درسی    قوانین و آئین نامه های مرتبط با دفاتر  توسعه   قوانین و آئین نامه های مرتبط با واحد استعداد ...