مطالب مرتبط با کلید واژه " طرح تحول "


بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

  مسئول بسته:  دکتر مجید طاهری رشته :دکتری تخصصی  جامعه شناسی پزشکی    کارشناس بسته:   خانم ریحانه هاشمی فرد  شرح وظایف  ترسیم نقشه راه تحول 20 ساله آموزش علوم پزشکی در راستای کسب مرجعیت علمی شفاف سازی شاخص های کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی تبیین الزامات ...

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

مسؤل بسته  دکتر پگاه محقق  رشته : دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی  مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته  خانم مژگان نظام الدینی  شرح وظایف

ماموریت ویژه

توسعه دانش مرتبط با آلایند ه های صنعتی    توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی و راه اندازی مرکز آموزش های مجازی علوم پزشکی در منطقه