مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح تحول


بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

  مسئول بسته:  دکتر مجید طاهری رشته :دکتری تخصصی  جامعه شناسی پزشکی  کارشناس بسته:   خانم ریحانه هاشمی فرد     اهداف بسته:  تحلیل مفهومی و تعیین ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی تعیین شاخص های مرجعیت علمی توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطالعات در ...

بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

  مسئول بسته : دکتر مرتضی غریبی   رشته : دکتری تخصصی طب اورژانس  مرتبه علمی : استادیار    اهداف بسته : بازنگری رسالت، غایات و کارکردهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین بازبینی ساختار دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس کارکردهای دانشگاه کارآفرین مهندسی فرایندهای ...

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

  مسؤل بسته دکتر پگاه محقق  رشته : دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی  مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته خانم مژگان نظام الدینی    اهداف بسته : طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها) طراحی و استقرار نظام شناسائی ...

بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت .

    مسؤل بسته دکتر مهسا شکور  رشته :دکتری تخصصی آموزش پزشکی  مرتبه علمی  : استادیار    کارشناس بسته خانم رضوان آزاد    اهداف بسته : تدوین برنامه دانشگاه ها برای ایجاد رشته های جدید مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریت هردانشگاه توسط خود دانشگاه  بازنگری برنامه درسی دوره پزشکی ...

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

مسؤل بسته : دکتر سید مجتبی هاشمی   رشته : فوق تخصص اطفال  مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته: دکتر مجید طاهری  اهداف بسته : هدف گذاری ارزشی در برنامه های آموزشی  تدوین محتوای ارزشی مستقیم و غیر مستقیم برای برنامه های آموزشی  ادغام آموزش اخلاق حرفه ای ...

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مسؤل بسته :دکتر بهرام جلائی   رشته : دکتری تخصصی شنوایی شناسی  مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته: خانم رضوان رضایی   اهداف بسته  شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگا ههای داخل کشور برای فعالیت های بین المللی و ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور جهت برقراری ارتباط با ...

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

مسؤل بسته: دکتر محمد بیات   رشته :دکتری تخصصی علوم تشریحی  مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته مهندس شاهین صارمی    اهداف بسته   طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری  LMS برای ارائه به دانشگاه های متقاضی به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشی و ارائه رشته های مجازی ...

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

  مسؤل بسته : دکتر راحله سلطانی   رشته : دکتری تخصصی آموزش بهداشت مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته : خانم زهرا میرزایی    اهداف بسته  استاندارد سازی سوالات آزمونها استفاده از روشهای جدید نمره سازی  ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده ...

بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی

مسؤل بسته دکتر حمید ابطحی   رشته : دکتری تخصصی میکروب شناسی مرتبه علمی  : استاد کارشناس بسته : خانم مژگان نظام الدینی    اهداف بسته:  ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز   راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در ...