مطالب مرتبط با کلید واژه " برنامه ریزی درسی "


معرفی واحد برنامه ریزی درسی

  مسئول واحد: دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                                  کارشناس واحد: رضوان آزاد   معرفی ...

آیین نامه و فرم های برنامه ریزی درسی

راهنمای تدوین طرح درس   فرآیند    فرمها  " فرم طرح  درس ویژه دوره‌های کارآموزی و کارورزی" " فرم طرح  درس ویژه دروس نظری " "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم"   چک لیستها " چک لیست مربوط به ارزیابی طرح درس  ویژه دوره های کارآموزی و کارورزی" "چک لیست ...

اعتبار بخشی برنامه های آموزشی

مسئول بسته :دکتر مهسا شکور  رشته : دکتری تخصصی آموزش پزشکی                         مرتبه علمی  :استادیار        کارشناس بسته : خانم رضوان آزاد                      ...