مطالب مرتبط با کلید واژه

دفتر توسعه


دانشکده پزشکی

                                                                                ...

دانشکده پرستاری

                                                                                ...

دانشکده توانبخشی

                                                                                ...

بیمارستانها

لیست مسئولین: جناب آقای دکتر مهدی بختیار- مسئول محترم EDO بیمارستان امیرالمومنین  جناب آقای دکتر آیدین شاکری - مسئول محترم EDO بیمارستان ولیعصر سرکار خانم دکتر  افسانه آخوندزاده - مسئول محترم EDO بیمارستان امیرکبیر جناب آقای دکتر ساسان یعقو بی- مسئول محترم EDO بیمارستان ...

معرفی واحد هماهنگی دفاتر توسعه

  مسئول دفاتر توسعه در مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی : دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                  ...