مطالب مرتبط با کلید واژه " بیمارستان های آموزشی "


بیمارستانها

لیست مسئولین: جناب آقای دکتر مهدی بختیار- مسئول محترم EDO بیمارستان امیرالمومنین  جناب آقای دکتر آیدین شاکری - مسئول محترم EDO بیمارستان ولیعصر سرکار خانم دکتر  افسانه آخوندزاده - مسئول محترم EDO بیمارستان امیرکبیر جناب آقای دکتر ساسان یعقو بی- مسئول محترم EDO بیمارستان ...