اعضای هیات علمی کمیته راهبردی ماموریت ویژه دانشگاه (آلاینده ها)

تعداد بازدید:۹۵۹
John

دکتر محمدجواد قنادزاده

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

John

دکتر فرهاد قمری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :283

پست الکترونیک: 

John

دکتر محسن شمسی

مدیر گروه کارشناسی بهداشت عمومی

مدرک تحصیلی : PhD / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک : dr.shamsi@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر نسرین روزبهانی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD / آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :293

پست الکترونیک: roozbahani@arakmu.ac.ir

John

دکتر رحمت اله مرادزاده

مدیر گروه اپیدمیولوژی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :296

پست الکترونیک: moradzadehr@arakmu.ac.ir  

ایمیل آکادمیک: moradzadehr@arakmu.ac.ir

Jane

دکتر حامد جعفری

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیکی: Hamedjafari65@gmail.com

ایمیل آکادمیک: Hamedjafari@arakmu.ac.ir

Mike

دکتر فرهاد وحید

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D علوم تغذیه

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :280

پست الکترونیکی:  farhadvahid@outlook.com

 

Jane

دکتر بهروز کریمی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :292

Mike

دکتر امیر الماسی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :Ph.D اپیدمیولوژی

شماره تماس :33684615-086

شماره داخلی :280

پست الکترونیک:   Amiralmasi2007@gmail.com 

Jane

دکتر حامد آقایی

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :298

پست الکترونیک: h.aghaei@arakmu.ac.ir

Mike

دکتر مهدی اصغری

عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی :PhD مهندسی بهداشت حرفه‌ای

شماره تماس :33672024-086

شماره داخلی :288

پست الکترونیک:  Asghari@arakmu.ac.ir

کلید واژه ها: کمیته راهبردی ماموریت ویژه دانشگاه اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتر محسن شمسی دکتر قنادزاده دکتر رحمت اله مراد زاده دکتر بهروز کریمی دکتر نسرین روزبهانی دکتر فرهاد قمری دکتر امینی دکتر حامد آقایی دکتر مهدی اصغری دکتر حامد جعفری دکتر فرهاد وحید دکتر امیر الماسی