مطالب مرتبط با کلید واژه

اورژانس پیش بیمارستانی


همکاران اورژانس هم پای مدافعان سلامت

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: همکاران اورژانس پیش بیمارستانی از همان روزهای نخست شیوع ویروس کرونا، خود را موظف به ارائه خدمت و کمک به همنوعان دانسته و هم پای مدافعان سلامت و کادر بهداشت و درمان شبانه روزی تلاش کردند و می کنند.

ادامه مطلب

ریاست مرکز مدیریت حوادث

ریاست مرکز مدیریت حوادث

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اراک     نام خانوادگی :دکتر پریا بهرامی     تحصیلات :دکترای عمومی و دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا     تلفن :08633686445     نمابر :08633662210 شرح وظایف رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی: ۱- هماهنگی ...

آموزش

مسئول واحد آموزش : خانم  مریم محسنی فرد تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری شرح وظایف واحد آموزش: 1-     مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای آموزشی مدیریت سلامت در حوادث و کمکهای اولیه و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 2-    مدیریت تهیه و تدوین محتوای مباحث تخصصی آموزشی ...

امور پایگاه ها

نام نام خانوادگی: یاسر مومنی تحصیلات: کارشناس هوشبری شرح وظایف مسئول امور پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی  1- جمع آوری و بهره برداری از داده های آماری  به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت 2- بررسی و تطبیق شرایط جغرافیائی ، حادثه خیزی و ...