امور دارویی

تعداد بازدید:۶۲۷

شرح وظایف واحد امور دارویی 
-       تخمین داروی مورد نیاز شهرستان طبق چارت وتقاضای مراکز
-       خرید دارو از شرکت های دارویی
-       تعیین سهمیه مراکز ونظارت بر توزیع دارو به مراکز در فاصله زمانی معین
-       کنترل اسناد داروییمرکز بهداشت شهرستان
-       کنترل اسناد دارویی داروخانه های خصوصی طرف قرداد
-       بررسی نسخ پزشکان مراکز
-       کنتر ل آمار ماهیانه ارسالی از داروخانه های مراکز
-       ارائه آمار در موقع مقرر به مرکز بهداشت استان
-       کسب آگاهی لازم در مورد تغییر قیمت داروها و اعلام به مراکز تحت پوشش
-       اطلاع از وضعیت انبار دارویی وشرایط نگهداری داروها وهماهنگی در استاندارد سازی وضعیت انبارهای دارویی وکنترل تاریخ انقضاء داروها ی موجود در انبار
-       شرکت در جلسه پزشکان مراکز وارائه مطالب آموزشی مورد نیاز
-       پایش مراکز و نظارت بر خانه های بهداشت تحت پوشش
-       امحاء داروهای تاریخ گذشته طبق ضوابط امحاء وجلوگیری از اتلاف سرمایه
-       رسیدگی به شکایات مردمی
-       آموزش پرسنل کاردان وپزشک در بدو خدمت
-       جمعآوری داروهای تاریخ گذشته کلیه مراکز وانهدام داروهای تاریخ گذشته 
-       بازدید از عطاری ها وجمع آوری داروهای غیر مجاز با همکاری کارشناس بهداشت محیط
-       همکاری با پلیس راه توره در خصوص کارشناسی داروهای قاچاق
-       تحویل داروهای مخدر از دانشگاه به منظور ادامه روند ارئه خدمات به بیماران در شهرستان
-       ارسال آخرین دستور العملهای تغییر قیمت دارو به مراکز بهداشتی درمانی

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷