تماس با ما

آدرس: شهرستان فراهان،شهر فرمهین،بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان


تلفن های تماس:

          پذیرش : 33724417

           دفتر پرستاری : 33724419

           اداری مالی : 33724420

             مدیریت : 33724421

            فکس و دفتر ریاست : 33724423

           ریاست : 33724424