پدافند غیر عامل

تعداد بازدید:۳۶۱۹

مقدمه لزوم آموزش پدافند
اساس آموزش در افزایش کارایی و سودمندی کارکنان، کارشناسان و مدیران در انجام وظایف کنونی و آینده بر کسی پوشیده نیست. گرچه آموزش را نمی توان داروی همه دردها دانست ولیکن با فراهم شدن شرایط انگیزش زا در کارشناسان،آموزش باعث:

- کاهش آسیب پذیری و افزیش امنیت
- ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در وضعیت های مختلف
- عکس العمل های به موقع
- دستیابی سریع به هدف
- تشخیص مطلوب و به موقع فرصت ها
- تصمیم گیری منطقی و سریع
- بکار گیری ابتکارات جدید
- تلفیق صحیح ابزارها و امکانات
- گزینش و بکارگیری اصولی و صحیح نیروها و ابزارها می گردد.
به هرحال آموزش عبارت است از :
فرایند تغییر در مفروضات، تلقی ها، توانایی ها، دانش ها،مهارت ها و ارزشها در جهت رسیدن به نیازهای تعیین شده چنانچه نیازمند آن هستید که کارکنان و کارشناسان هم پای شما میدان دار عملیات روزانه باشند.
 
پدافند غیر عامل
کلمه پدافند به معنای دفاع بوده و در مقابل آفند بمعنی هجوم و حمله می آید. منظور از پدافند غیر عامل مجموعه اقداماتی است که با صرف نظر از منشاء تهدید متوجه حفاظت از اشیاء و پدیده های موجود باشد.بطور مثال در یک بمباران هوایی توسط دشمن بر روی یک مجوعه صنعتی به دو طریق میتوان دفاع کرد:
اولپدافندعامل: بمفهوم مقابله نظامی، و آن تیراندازی بوسیله سلاحهای ضد هوایی بسمتهواپیمای مهاجم است.
دومپدافند غیرعامل: بمفهوم حفاظت موثر از جان کارکنان آن مجموعه و حتی الامکان تاسیساتمجموعه در برابر بمباران مذکور.
بدیهی است اقدام دوم مستلزم مقداری ابزار از قبیل سنگر و جان پناه و آموزش به یکایک کارکنان و ابزار اعلام خطر همچون آژیر و ... است و از آنجا که مراکز صنعتی و اقتصادی قاعدتا مقدورات پدافند عامل را در اختیار ندارند بناگزیر تنها راه حفاظت از وضعیت موجود را در بکارگیری پدیده ای موثر بنام اقدامات پدافندی (بازدارنده) غیر عامل می یابند

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۷