پدافند غیر عامل

تعداد بازدید:۲۹۴۵

مقدمه لزوم آموزش پدافند
اساس آموزش در افزایش کارایی و سودمندی کارکنان، کارشناسان و مدیران در انجام وظایف کنونی و آینده بر کسی پوشیده نیست. گرچه آموزش را نمی توان داروی همه دردها دانست ولیکن با فراهم شدن شرایط انگیزش زا در کارشناسان،آموزش باعث:

- کاهش آسیب پذیری و افزیش امنیت
- ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در وضعیت های مختلف
- عکس العمل های به موقع
- دستیابی سریع به هدف
- تشخیص مطلوب و به موقع فرصت ها
- تصمیم گیری منطقی و سریع
- بکار گیری ابتکارات جدید
- تلفیق صحیح ابزارها و امکانات
- گزینش و بکارگیری اصولی و صحیح نیروها و ابزارها می گردد.
به هرحال آموزش عبارت است از :
فرایند تغییر در مفروضات، تلقی ها، توانایی ها، دانش ها،مهارت ها و ارزشها در جهت رسیدن به نیازهای تعیین شده چنانچه نیازمند آن هستید که کارکنان و کارشناسان هم پای شما میدان دار عملیات روزانه باشند.
 
پدافند غیر عامل
کلمه پدافند به معنای دفاع بوده و در مقابل آفند بمعنی هجوم و حمله می آید. منظور از پدافند غیر عامل مجموعه اقداماتی است که با صرف نظر از منشاء تهدید متوجه حفاظت از اشیاء و پدیده های موجود باشد.بطور مثال در یک بمباران هوایی توسط دشمن بر روی یک مجوعه صنعتی به دو طریق میتوان دفاع کرد:
اولپدافندعامل: بمفهوم مقابله نظامی، و آن تیراندازی بوسیله سلاحهای ضد هوایی بسمتهواپیمای مهاجم است.
دومپدافند غیرعامل: بمفهوم حفاظت موثر از جان کارکنان آن مجموعه و حتی الامکان تاسیساتمجموعه در برابر بمباران مذکور.
بدیهی است اقدام دوم مستلزم مقداری ابزار از قبیل سنگر و جان پناه و آموزش به یکایک کارکنان و ابزار اعلام خطر همچون آژیر و ... است و از آنجا که مراکز صنعتی و اقتصادی قاعدتا مقدورات پدافند عامل را در اختیار ندارند بناگزیر تنها راه حفاظت از وضعیت موجود را در بکارگیری پدیده ای موثر بنام اقدامات پدافندی (بازدارنده) غیر عامل می یابند