سالروز انجام اولین پیوند قلب در جهان (۱۹۹۴ م)

تاریخ برگزاری : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ مناسبت های مهم