روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان

تاریخ برگزاری : ۱۵ تیر ۱۳۹۸ مناسبت های مهم