روز پزشک ( روز بزرگداشت ابوعلی سینا )

تاریخ برگزاری : ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ مناسبت های مهم